Pelagijal

Biljni i životinjski organizmi u moru koji žive u vodenom stupcu, bez dodira s dnom (područje stupca vode je pelagičko područje). Pelagičko područje dijeli se na neritičku provinciju (to je obalno područje, tj. područje vodenog stupca iznad kontinentske podine) ioceansku provinciju (područje dubokog mora, dalje od utjecaja kopna). Pelagičke organizme dijelimo na planktoni nekton. Kao što neki organizmi cijeli životni ciklus provode u pelagijalu, tako neki cijeli životni ciklus provode u bentosu, ali ima mnogo i takvih koji dio životnog ciklusa provedu u drugom području (npr. kamenica ili jastog - bentoski organizmi koji imaju planktonske ličinke; lignje - nektonski organizmi - jaja polažu u bentosu, srdele  nektonski organizmi čija jaja su sastavni dio planktona, itd.).

Plankton

Organizmi koji lebde u vodi, njihovi mehanizmi kretanja nisu dovoljni za aktivno suprotstavljanje morskim strujama te je njihovo premještanje pasivno. To su npr. planktonski račići, meduze, rebra-ši, krednjaci, zrakaši itd. koji pripadaju zooplanktonu i npr. alge kremenjašice i dinoflagelati koji pripadaju fitoplanktonu.

Primarni proizvođači

Organizmi koji fotosintezom od anorganskih spojeva (ugljični dioksid i voda) proizvode organske spojeve (npr. šećere) i kisik. U moru su primarni proizvođači: fitoplankton, bentoske alge i morske cvjetnice.

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.