O Projektu

Program zaštite prirode

Strateški ciljevi Sunca vezani za očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje prirodnih resursa ostvaruju se kroz Program zaštite prirode.

U okviru programa provodimo projekte i aktivnosti s kojima doprinosimo:

 • Unaprjeđenju upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama,
 • Razvoju i promicanju provedbe odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara,
 • Boljem poznavanju rasprostranjenosti te stanja vrsta i staništa,
 • Boljoj informiranost i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa.

U srpnju 2015. započeo je projekt "Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M" s kojim se želi potaknuti prekogranična suradnja Hrvatske i Crne Gore vezano za zaštitu podmorja. 


Projekt 4M

Opći cilj projekta: 

Poboljšano upravljanje i smanjenje utjecaja na morska staništa i vrsta od interesa za EU Zajednicu u prekograničnom području.

 

Specifični ciljevi su:

 • Povećati kapacitete i poboljšati međusektorsku suradnju u identifikaciji, monitoringu i upravljanju morskim staništima i vrstama.
 • Povećati kapacitete za prikupljanje podataka o rasprostranjenosti i statusu morskih staništa i vrsta.
 • Povećati svijest glavnih korisnika Jadranskog mora kako bi se smanjio njihov utjecaj na morski okoliš.

 

Glavne aktivnosti projekta uključuju: 

 • Seminar o identifikaciji i upravljanju morskom ekološkom mrežom;
 • Trening—planiranje upravljanja;
 • Izrada mjera/plana upravljanja za morsku ekološku mrežu;
 • Jačanje kapaciteta za kartiranje podmorja i monitoring;
 • Kartiranje morskih staništa/vrsta u potencijalnim Natura 2000 područjima i uspostava monitoringa livada morske cvjetnice posidonije.
 • Kampanja za podizanje svijesti među nautičarima u prekograničnom području HR/CG vezano za zaštitu podmorja.
 • Program edukacije u svrhu podizanja razine svijesti kod lokalnih prekograničnih zajednica, posebno djece školske i predškolske dobi.

 

Predviđeni rezultati:

 • Razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksa kod identifikacije i upravljanja morskom ekološkom mrežom, međusektorske preporuke za poboljšanja, poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja.
 • Povećani kapaciteti relevantnih institucija prekograničnog područja u planiranju upravljanja zaštitom morske ekološke mreže, kartiranju morskih vrsta/staništa i monitoringu livada Posidonije.
 • Mjere/plan upravljanja za morsku ekološku mrežu prekograničnog područja Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG) razvijene kroz konzultacijski proces i njihovo predstavljanje relevantnim institucijama.  
 • Karte rasprostranjenosti morskih staništa/vrsta u prekograničnom području Cavtat-Prevlaka (HR) i Arza-Platamuni (CG). 
 • Izvještaj o stanju livada Posidonije i prijedlog mjera očuvanja. 
 • Povećana razina svijesti nautičkih turista u svrhu smanjivanja njihovog utjecaja na morski okoliš.
 • Povećana razina svijesti kod školske i predškolske djece u prekograničnom području o važnosti zaštite podmorja.

Partneri

Web stranica zaštitamora.net izrađena je u okviru projekta “Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru—4M” (IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska—Crna Gora 2007—2013.)

Donatori

Web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Sadržaj ove Web stranice isključiva je odgovornost Udruge Sunce i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.